Fondazione Giovanni Valcavi
Fondazione Giovanni Valcavi
Fondazione Giovanni Valcavi

הביבליוגרפיה של עו"ד ג'יובני וולקבי

מאמרים ומחקרים על דין אזרחי בשילוב כלכלה

הערות בדבר המסלול המשפטי החדש 'ניתוח כלכלי של המשפט', התפתחותו העכשווית המרשימה, הצפי לתפוצה נרחבת ברמה בינלאומית של מאמריו המשפטיים של המחבר בנושא זה

 

מספר הערות מקדימות על העניין הרחב שעורר בארצות שונות ספרו של המחבר "Scritti giuridici scelti" (מאמרים משפטיים נבחרים). ההצדקה לעניין הרב שהתעורר הייתה הצורך באינטגרציה נרחבת יותר בין העקרונות המשפטיים של הדין האזרחי ובין הידע הכלכלי

 

SCRITTI GIURIDICI SCELTI (מאמרים משפטיים נבחרים)

 

§         תוכן עניינים ומבוא

§         הקדמה מאת פרופ' אלברטו טְרַאבּוּקי

מאמרים בנושא דין אזרחי

קריטריונים כלליים של אחריות אזרחית

§         הערות על סיכון, השפעת מחדל ו- perpetuatio obligationis

§         סיבתיות משפטית באחריות אזרחית שנובעת מאי עמידה בהתחייבויות וממעשים לא חוקיים

§         היכולת לחזות נזק הנובע הפרת חוזה רשלנית

§         היכולת למנוע נזק רב יותר לפי סעיף 1227, פסקה 2 של הקוד האזרחי
וחלופה לשירות שלא ניתן

תקופת ההתייחסות בהערכת הנזק

§         תקופת ההתייחסות בהערכת הנזק

§         פיצוי בגין נזק שנובע ממעשה בלתי חוקי או מאי עמידה בהתחייבויות ובגין נזק שנובע מפיגור בתשלום פיצוי

התחייבויות כספיות, שינויים בכוח הקנייה של המטבע, מחירים וריביות מוניטאריות

§         ייסוף מוניטארי ושערי ריבית שוק

§         פיצוי על אובדן רווחים בלבד כקריטריון כללי לפיצוי על נזק שנגרם כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויות כספיות

§         בעיית הריביות המוניטאריות בפיצוי על נזק

§         תוצאות העלייה בשער הריבית החוקי

§         בעיית האשראי הכספי, אשראי הערך והריביות המוניטאריות עם כניסתו של האירו

§         התחייבויות במטבע זר (סעיף 1278, 1279 של הקוד האזרחי)

§         שער חליפין ונזק מאי עמידה בהתחייבויות שנקובות במטבע זר

שאלות נוספות בחוק התחייבויות

§         איסור על הסכם חילוט, מכירה מדומה לצורכי ערבות והסכם הנאמנות

§         אם ובמסגרת אילו מגבלות ערבות בלתי מוגבלת אינה תקפה

§         המושגים חדשנות אקסוגנית ומקוריות בדיסציפלינה החדשה של פטנטים על המצאות תעשייתיות

דיני חברות

§         בעיית תיקון שער החליפין בהמרת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות, לאחר הפחתת הון המניות בעקבות הפסדים לפי סעיף 2420 ביס, פסקה 6, של הקוד האזרחי

§         מינוי מנהלים בחברה וסיבות לאי תקפותו

§         על תחומי האחריות של מנהלים בפועל כלפי החברה ובעלי המניות

§         לעניין האוריינטציה של מספר החלטות לגבי הזכות שמרחיבה את גבולות הישימות של תנאי בוררות למחלוקות בחברה

§         אם בנק קואופרטיב יכול למזג לתוכו בנק קיים בצורה של חברת מניות

§          הסכם נושים

 

 

 

Fondazione Avvocato Giovanni Valcavi per l'UniversitÓ degli Studi dell'Insubria
Via Magenta, 5 - 21100 VARESE - info@fondazionegiovannivalcavi.it - Privacy e Cookie